ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ Single Window Visa and Work Permit
กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน
กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลผู้มอบอำนาจ
ที่อยู่ผู้มอบอำนาจ
ข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ
ที่อยู่ผู้รับมอบอำนาจ
เอกสารแนบ
ลำดับ รายการแนบเอกสาร วันที่แนบเอกสาร แนบเอกสาร
1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ * ไม่มีไฟล์
Upload
2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ * ไม่มีไฟล์
Upload
3 สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองจากฝ่ายบุคคลของบริษัท * ไม่มีไฟล์
Upload
4 สำเนาหนังสือมอบอำนาจ * ไม่มีไฟล์
Upload