คู่มือการใช้งาน Single Window อัพเดท 18/04/2565
1. ขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ
2. ขอขยายเวลาของตำแหน่งและต่ออายุการอยู่ในประเทศ
6. ขอใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track Lane)
1. ขออนุมัติตำแหน่งคนต่างด้าว และ/หรือ เปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าว
2. ขอเพิ่มลักษณะงาน
3. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวไปปฏิบัติงานเพิ่มเติม
1. การแจ้งอยู่เกิน 90 วันของคนต่างด้าว (ตม.47)
2. ขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8)
3. ขอให้ย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางเล่มใหม่
4. ขอให้ย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางเล่มใหม่และขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7)
5. ขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย
6. ขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7) - กรณีวันที่ให้อยู่ถึงของ ตม.น้อยกว่าที่ BOI ให้